mecelicaite.lt

Sukurta TermsHub

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Prašome susipažinti su mūsų svetainės Paslaugų teikimo sąlygomis, kadangi čia bus pateikiama svarbi informacija susijusi su Jūsų teisėmis.
Peržiūrėtos: 2022-04-12 06:39:38

1. BENDROJI INFORMACIJA

Šios Paslaugų teikimo sąlygos (toliau - “Sąlygos”) yra laikomos sutartimi, kuri sudaroma tarp įmonės Monika Mecelicaitė, įmonės kodas www.mecelicaite.lt, registruotos adresu Vilnius, Lithuania (toliau - “Bendrovė”) ir Jūsų, kaip svetainės https://mecelicaite.lt (toliau - “Svetainė”) lankytojo, bei nustato bendrąsias Svetainės naudojimo sąlygas ir taisykles.
Sąlygose naudojami terminai “mes”, ”mus” arba “mūsų” reiškia Bendrovę. Terminai “Jūs”, “Jūsų”, “lankytojas” arba “klientas” reiškia bet kurį asmenį, kuris lankosi mūsų Svetainėje.
Nepriklausomai nuo to, ar tik naršote Svetainėje ar įsigyjate joje pateikiamas paslaugas ir/ar prekes (toliau – “Produktai”), Jūsų naudojimasis mūsų Svetaine prilyginamas Jūsų elektroniniam sutikimui ir patvirtinimui, jog perskaitėte, supratote ir įsipareigojate laikytis šių Sąlygų.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, keisti bei papildyti šias Sąlygas ar bet kurią politiką ar sutartis, kurios yra laikomos šių Sąlygų sudėtine dalimi. Jūs sutinkate, jog bet kokie pakeitimai ar papildymai įsigalioja iškart po paskelbimo Svetainėje https://mecelicaite.lt. Jūsų naudojimasis šia Svetaine po tokių pakeitimų ar papildymų reiškia Jūsų sutikimą su šiomis Sąlygomis.
Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, po paskutinių pakeitimų/ papildymų, prašome nesinaudoti (arba nustoti naudotis) šia Svetaine.

2. NAUDOJIMOSI SVETAINE APRIBOJIMAI

Naudodamiesi šia Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis asmuo, t.y. 18 metų arba vyresnis asmuo, visa Jūsų asmeninė informacija, kurią mums teikiate, yra teisinga, Jūs nesinaudojate kito asmens duomenimis ar tapatybe ir galite sudaryti civilines sutartis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba savo šalies įstatymus, jeigu jungiatės prie mūsų Svetainės iš kitos šalies.
Jeigu naudojatės mūsų Svetaine ar įsigyjate Produktų, atstovaudami juridinį asmenį, Jūs patvirtinate, jog esate tinkamai įgaliotas ir turite teisę sutikti su šiomis Sąlygomis atstovaujamo juridinio asmens vardu. Šiuo atveju terminai “Jūs”, “Jūsų”, “lankytojas” arba “klientas” reikš juridinį asmenį, kurį atstovaujate. Paaiškėjus, jog neturėjote tinkamų įgaliojimų arba teisės atstovauti juridinį asmenį, atsakomybė už šių Sąlygų vykdymą gali būti perkeliama asmeniškai Jums.

3. NAUDOJIMOSI SVETAINE TAISYKLĖS

Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs sutinkate tai daryti teisėtai, laikydamiesi visų galiojančių įstatymų, reglamentų ir teisės aktų, o Jūsų skelbiamas turinys yra teisėtas ir nepažeidžiantis teisės aktų ir/ ar kitų lankytojų teisių.
Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs:
 • nedarysite arba nesieksite padaryti žalos Svetainei (neįkelsite kompiuterinių virusų, žalingo kodo programų ar bet ko, kas gali pakenkti Svetainės veikimui ar trikdyti jos funkcionavimą),
 • nekelsite į Svetainę arba į su Svetaine susijusių socialinių tinklų paskyras konfidencialios ir saugomos informacijos, įžeidžiančios ar šmeižiančios informacijos bei turinio, galinčio pažeisti kito kliento ar bet kurio kito asmens privatumą,
 • nekelsite į Svetainę arba su Svetaine susijusių socialinių tinklų paskyras jokios informacijos ir/ar turinio, galinčio pažeisti kito asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės teises,
 • nekopijuosite ar bet kokia kita forma neplatinsite šios Svetainės, Svetainės dalies ar joje esančios informacijos ar turinio, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo,
 • nebandysite gauti neteisėtos prieigos prie Svetainės ar jos serverių, bei visų kitų serverių, prie kurių gali būti prijungti mūsų kompiuteriai ir duomenų bazės,
 • nenaudosite DoS ar DDoS atakų prieš mūsų Svetainę ar kitaip nemėginsite pakenkti Svetainės veikimui,
 • nekursite konkuruojančio Produkto ir nekopijuosite jos funkcijų ar jų dalių,
Įspėjame, jog jei mėginsite įvykdyti ar vykdysite kibernetinę mūsų Svetainės ar mūsų duomenų bazės ataką, galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Mes netoleruojame tokių veiksmų, todėl apie neteisėtą veiklą nedelsiant pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Be aukščiau pateiktų bendrųjų Svetainės naudojimo taisyklių, šio skyriaus nuostatos taikomos mūsų Svetainėje esančio turinio apsaugai. Visa mūsų Svetainėje esanti informacija, įskaitant duomenis, tekstą, programinę įrangą, programinį kodą, grafiką, nuotraukas, garsus, muziką, vaizdo įrašus ir funkcijas bei joje esančius prekių ženklus, paslaugų ženklus ir logotipus (toliau – “Turinys”), yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų. Visas Turinys, kurį mes pateikiame savo Svetainėje ar kitais su Svetaine susijusiais kanalais, priklauso Monika Mecelicaitė arba mums yra suteiktos teisės naudoti šį Turinį.
Draudžiama naudoti, kopijuoti ir/ar platinti mūsų Svetainės Turinį, bet kokiais komerciniais tikslais. Jūs galite naudoti mūsų Svetainėje esančią informaciją ir turinį savo kompiuterio ar kito įrenginio ekrane arba laikyti Turinį elektroniniuose įrenginiuose, bet ne serveriuose ar kituose įrenginiuose, prijungtuose prie tinklo. Taip pat galite turėti atspausdintą mūsų Svetainės Turinio kopiją, tačiau tai darydami sutinkate naudoti ją tik savo asmeniniams poreikiams, bet ne komerciniais tikslais.
Svetainėje esantis Turinys Jums teikiamas toks “koks yra”, “kaip yra” ir “su visais trūkumais”, tik Jūsų asmeniniam, bet ne komerciniam naudojimui ir negali būti atsisiunčiamas, kopijuojamas, atgaminamas, platinamas, perduodamas, transliuojamas, rodomas, parduodamas, licencijuojamas ar kitaip panaudojamas bet kokiems kitiems tikslams, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Šios Sąlygos nesuteikia Jums autorinių teisių, teisių į prekės ženklus, patentus ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ar licencijų.

5. KLIENTO TURINIO SKELBIMO TAISYKLĖS

Šioje Svetainėje gali būti randamos funkcijos, kurios suteikia lankytojams galimybę peržiūrėti, įkelti, skelbti, dalintis ar tvarkyti (a) savo idėjas, nuomones, rekomendacijas ar patarimus (toliau - „Kliento rekomendacijos“) arba (b) literatūrinį, meninį, muzikinį ar kitą turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas ir vaizdo įrašus (toliau - „Kliento turinys“).
Įkeldami arba skelbdami Kliento turinį šioje Svetainėje arba su Svetaine susijusiuose tinkluose (pvz. socialiniuose tinkluose), Jūs patvirtinate ir garantuojate mums, kad (a) turite visas būtinas teises platinti šį Kliento turinį, nes esate šio turinio autorius ir / arba turite raštišką autoriaus leidimą naudoti šį turinį ir (b) Kliento turinys nepažeidžia trečiųjų šalių teisių ir interesų.
Jūs sutinkate nemėginti apeiti, išjungti ir kitaip paveikti šios Svetainės funkcijų, susijusių su Svetainės saugumu (įskaitant, bet neapsiribojant funkcijų, kurios neleidžia ar riboja bet kokio Svetainės Turinio ar Kliento turinio naudojimą ar kopijavimą).

6. KLIENTO REKOMENDACIJŲ IR TURINIO PANAUDOJIMAS

Šio skyriaus nuostatomis siekiama apibrėžti Kliento rekomendacijų ir Kliento turinio panaudojimo šioje Svetainėje ir su Svetaine susijusiuose tinkluose sąlygas ir taisykles.
Skelbdami Kliento turinį, Jūs prisiimate visišką atsakomybę už tokio paskelbimo pasekmes ir iš to kylančius reikalavimus.
Rašydami, įkeldami arba dalindamiesi Kliento rekomendacijomis, Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad:
 • Jūsų pateikiamos Kliento rekomendacijos yra visiškai savanoriškos;
 • Jūsų pateikiamos Kliento rekomendacijos mums nesukuria konfidencialumo pareigos ir neįpareigoja mūsų laikyti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialia ar slapta;
 • mes neprivalome reaguoti, įgyvendinti ar plėtoti Jūsų pateiktų Kliento rekomendacijų, tačiau jeigu jomis pasinaudosime, Jums nebus už tai atlyginama.
Bendrovė turi išimtines teises (įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises) į bet kokias šioje Svetainėje paskelbtas Kliento rekomendacijas ir turi teisę neribotai naudoti ir platinti, bet kokias šioje Svetainėje paskelbtas Kliento rekomendacijas, bet kokiems tikslams, įskaitant komerciniams, be patvirtinimo ar kompensacijos Jums ar bet kokiam kitam asmeniui.
Skelbdami ar publikuodami Kliento turinį šioje Svetainėje, Jūs sutinkate, kad visos tiek turtinės, tiek neturtinės (kiek leidžiama), teisės į visus intelektinės nuosavybės objektus, kuriuos įkėlėte į mūsų svetainę arba pasidalinote su mumis, visam šių teisių galiojimo terminui, kurį šios teisės yra saugomos pagal taikomus teisės aktus, visose teritorijose išimtinai pereina mums maksimalia apimtimi, leidžiama teisės aktų.
Jūs sutinkate, kad mes turėsime teisę neatlygintinai naudoti šiuos intelektinės nuosavybės objektus t.y. Kliento turinį savo nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant: atgaminti bet kokia forma ar būdu, išleisti, versti, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti, platinti, transliuoti, retransliuoti ir kitaip skelbti, įskaitant jo rodymą viešai internete, o taip pat, be jokių apribojimų reklamuoti ir platinti visą ar dalį šios Svetainės, bet kokiais žiniasklaidos kanalais be jokių apribojimų, leidimų ar pranešimų Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai. Jūs taip pat suteikiate kiekvienam šios Svetainės lankytojui teisę pasiekti Jūsų skelbiamą Kliento turinį per šią Svetainę ir naudoti, dauginti, platinti, rodyti ir dalintis Jūsų paskelbtu Kliento turiniu, kiek leidžia šios Svetainės ir su Svetaine susijusių tinklų funkcionalumas.
Aukščiau nurodytos teisės, kurias suteikiate Kliento turinio skelbimui ir naudojimui, nustoja galioti per protingą terminą po to, kai pašalinsite arba ištrinsite savo Kliento turinį iš šios Svetainės arba su ja susijusių tinklų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad mes galime saugoti (bet neplatinti, rodyti ar dalintis) Jūsų pateiktą Kliento turinį savo serveriuose bei atsarginėse serverių kopijose. Aukščiau nurodytos teisės, kurias suteikėte mums į Kliento turinio saugojimą, yra nuolatinės ir neatšaukiamos.
Mes paprastai netikriname Kliento turinio, tačiau pasiliekame teisę (bet neįsipareigojame) tai daryti ir nuspręsti, ar Kliento turinys, bet kuri Kliento turinio dalis ar elementas yra tinkamas ir (arba) atitinka šias Sąlygas. Jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo, pašalintume bet kurį Kliento turinį, jo dalį ar elementą, jei nuspręsime, jog yra pažeidžiamos šios Sąlygos ar mūsų interesai.

7. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

Jūsų patogumui mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, priklausančias mūsų partneriams ar trečiosioms šalims, kurių mes nevaldome. Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių svetainių turinį, pasiekiamą informaciją ar duomenis, jų sąlygas ir taisykles, o taip pat ir privatumo politikas.
Mes neatsakome už tokiose svetainėse pateikiamą informaciją ir asmens duomenų apsaugą, bei neprisiimame atsakomybės už žalą ar nuostolius, kuriuos gali sukelti naudojimasis šiomis svetainėmis, jose randama reklama, turiniu, produktais ar paslaugomis. Sekdami nuorodas į kurią nors iš trečiųjų šalių svetainių, raginame Jus, peržiūrėti kiekvienos tokios svetainės sąlygas, taisykles ir privatumo politikas, prieš pateikiant asmens duomenis ar pradedant jomis naudotis.

8. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Jei mes nesilaikysime šių Sąlygų, atlyginsime Jums tik tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl konkretaus šių Sąlygų pažeidimo.
Naudodamiesi šia Svetaine, Jus sutinkate tai daryti savo rizika. Mes neteikiame jokių garantijų, susijusių su mūsų Svetaine ar jos naudojimu. Naudodamiesi mūsų Svetaine patvirtinate, kad suprantate, jog negalime garantuoti visiško svetainės saugumo. Jūs prisiimate visą interneto vartotojo riziką.
Mes visada stengsimės užtikrinti, kad Svetainėje pateikiama informacija ir duomenys būtų teisingi ir aktualūs, tačiau informuojame, jog Svetainėje gali pasitaikyti netikslumų, kurie apima ir technines problemas, bei sutrikimus, kurių gali pasitaikyti Jums naudojantis mūsų Svetaine. Jei pastebėsime arba būsime informuoti apie gedimus, klaidas ar netikslią informaciją, mūsų Svetainės turinyje, kuo greičiau imsimės veiksmų juos ištaisyti, tačiau jokiais atvejais mes neatsakome už:
 • mūsų Svetainės nesuderinamumu su Jūsų naudojama technine, programine įranga bei telekomunikacijomis;
 • išorines technines problemas įtakojančias sklandų Svetainės veikimą;
 • trečiosioms šalims priklausančių svetainių, kurių nuorodos gali būti pateikiamos mūsų Svetainėje, turinį bei saugumą;
 • svetainės neatitikimu Jūsų lūkesčiams.
Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs sutinkate, kad visa taikomų įstatymų apimtimi, mes nebūsime atsakingi Jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius. Taip pat už bet kurią kitą, tiesioginę ar netiesioginę, žalą atsiradusią dėl naudojimosi mūsų Svetaine.

9. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs įsipareigojate atlyginti žalą mums ir/ar mūsų partneriams, kylančią iš bet kokių pretenzijų, ieškinių, išlaidų reikalavimų ir nuostolių atlyginimo (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas advokatų išlaidas), kurią mes tiesiogiai ar netiesiogiai galime patirti dėl: (a) Jūsų naudojimosi šia Svetaine, (b) bet kurios iš šių Sąlygų ir Privatumo politikos nuostatų ar susitarimų pažeidimo ir/arba (c) bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu. Šiame skyriuje numatytos sąlygos dėl žalos atlyginimo lieka galioti ir nutraukus ar pasibaigus šių Sąlygų galiojimui, bei Jums nustojus naudotis šia Svetaine.

10. PRIVATUMO POLITIKA

Užtikriname, kad visi asmens duomenys, kuriuos mes renkame arba Jūs mums perduodate, bus laikomi konfidencialiais ir tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs patvirtinate, kad visa Jūsų pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.

11. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jeigu lankotės šioje Svetainėje būdami kitoje šalyje, nei veikia mūsų įmonė, tai gali lemti tarptautinį informacijos perdavimą. Lankydamiesi šioje Svetainėje ir elektroniniu būdu bendraudami su mumis, Jūs sutinkate su tokiu informacijos perdavimu ir jam neprieštaraujate.

12. SVETAINĖS PASIEKIAMUMAS

Dėsime visas pastangas, kad mūsų Svetainė būtų pasiekiama ir veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tačiau gali nutikti taip, kad Svetainė bus nepasiekiama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų valios, įskaitant, bet neapsiribojant, telekomunikacijų ar skaitmeninių perdavimo ryšių nutraukimas ar gedimai, o taip pat periodinę techninę priežiūrą, remontą ar Svetainės arba jos funkcijų atnaujinimo darbus, kuriuos atliekama periodiškai.
Jūs neprieštaraujate ir sutinkate, kad mes negalime užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo ir neprisiimame jokios atsakomybės prieš Jus ar prieš bet kurį kitą asmenį.

13. PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu, nenurodant priežasčių ir be išankstinio įspėjimo, nutraukti savo paslaugų teikimą. Nors dėsime visas pastangas, kad maksimaliai padidintume visų savo paslaugų galiojimo laiką, tačiau gali pasitaikyti atvejų, kuomet mūsų siūloma paslauga bus nutraukta. Tokiu atveju mes pasiūlysime Jums panašią paslaugą, vietoje nutrauktosios arba grąžinsite pinigus, jei paslauga buvo mokama.

14. ATITIKTIS VIETOS ĮSTATYMAMS

Mes negarantuojame, kad šioje Svetainėje esantys Produktai ir/ar jos Turinys yra teisėti visose šalyje ir jurisdikcijose. Draudžiama naudotis šia Svetaine iš šalių ir jurisdikcijų, kur Svetainėje pateikiami Produktai ir/ar Turinys yra draudžiami vietos įstatymų. Jeigu nuspręsite naudotis šia Svetaine ir jos Turiniu, iš svečios šalies, būsite atsakingi už visų savo buvimo vietos įstatymų ir teisės aktų laikymąsi.

15. TAIKOMA TEISĖ

Šios Sąlygos ir bet kokie ginčai ar pretenzijos, kilę dėl jų ar susijusių su jomis, yra reglamentuojami ir nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16. GINČŲ SPRENDIMAS

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Sąlygų arba susijęs su šiomis Sąlygomis bus sprendžiamas derybų būdu, nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Lietuvos teismai turės išimtinį teismingumą spręsti bet kokį ginčą ar ieškinį, kylantį iš šių Sąlygų.

17. SKYRIŲ PAVADINIMAI

Šiose Sąlygose randami skyrių pavadinimai yra naudojami tik patogumui ir jie negali būti vertinami Sąlygų aiškinimo ar interpretavimo tikslu.

18. SĄLYGŲ GALIOJIMAS

Vienos Sąlygų dalies negaliojimas nedaro negaliojančių visų Sąlygų. Jei kurią nors šių Sąlygų dalį atitinkamos jurisdikcijos teismas pripažintų negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina, tokia dalis bus atskirta nuo likusių Sąlygų, kurios ir toliau bus laikomos galiojančiomis ir vykdytinomis, kiek tai leidžia teisės aktai.

19. KONTAKTINE INFORMACIJA

Jeigu turite klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu:
Monika Mecelicaitė
Vilnius
[email protected]
Sukurta TermsHub

PRIVATUMO POLITIKA

Monika Mecelicaitė (toliau – „Bendrovė“) vertina ir saugo Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame Bendrovės veikloje bei interneto svetainėje https://mecelicaite.lt (toliau - “Svetainė”) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.
Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė Monika Mecelicaitė ir jos dukterinės įmonės, filialai ir atstovybės.
Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Bendrovės interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Bendrovei, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Bendrovės atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.
Ši Politika yra sudėtinė mūsų įmonės Paslaugų teikimo sąlygų dalis, tačiau ji nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.
Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu [email protected] Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

1. ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME IR TVARKOME

Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:
 • Prisijungimo duomenis, kuriuos mums pateikiate kurdami paskyrą Svetainėje: Vardas, Pavardė, El. paštas, Telefono numeris.
 • Pagrindinius duomenis, tokius kaip: Vardas, Pavardė, Adresas.
 • Kontaktinius duomenis, Adresas, El. paštas, Telefono numeris.
 • Kitą informacija: Mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, lankytojo koordinates, Apklausų bei kitus duomenis, kuriuos Jums pateikia lankytojas ir panašiai.

2. TEISINIAI PAGRINDAI KURIAIS RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Bendrove sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į bendrovę atitinkamais klausimais bei apsilankymas Bendrovės Svetainėje. Bendrovės teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Bendrovė tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

3. BENDROVĖS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais, Bendrovė automatiniu būdu taip pat gali rinkti Jūsų asmens duomenis.
 • Geo-lokacijos duomenis. Mes renkame informaciją apie Jūsų geografinę vietą iš kuriuos jungiatės prie mūsų svetainės.
 • Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių. Mes galime perduoti ir (arba) rinkti papildomą informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti Jums teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, mes naudojame žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri turi slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei vartotojo elgseną. „Google Analytics“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir dalinasi jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir individualizavimui. Google renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Dėl papildomos informacijos apsilankykite Google.
 • Viešai prieinamus asmens duomenis. Bendrovė gali rinkti asmens duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, kai to reikia tinkamam paslaugų atlikimui ar esamam Svetainės funkcionalumui palaikyti.
Surinktus duomenis apie Bendrovės Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad duomenų negalėtų pasiekti ar jais disponuoti Bendrovėje nedirbantys asmenys. Be to, Bendrovės portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

4. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
 • vykdyti lankytojo pateiktus užsakymus;
 • užtikrinti Svetainės saugumą;
 • atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas;
 • spręsti problemas, susijusias su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu ir panaudojimu;
 • susisiekti su klientais, pasikeitus įsigytų paslaugų sąlygoms;
 • siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis ir/ar prekėmis susijusią informaciją;
 • vertinti klientų mokumą ir valdyti galimą įsiskolinimą;
 • gerinti paslaugų kokybę;
 • teikti klientų aptarnavimo paslaugą;
 • užtikrinti duomenų saugumą ir užkirstikelią sukčiavimui;gerinti paslaugų kokybę;
 • skelbti lankytojų atsiliepimus irrekomendacijas;
 • vykdant įstatymuose numatytas pareigas ar teises;
 • užkirsti kelią piktnaudžiavimui Jūsų siūlomais produktais ir/ar paslaugomis;
Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS

Bendrovė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Bendrovei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Bendrovė neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:
 • informacinių technologijų bendrovėms ir asmenims, kurie duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir asmenims;
 • prieglobos (hostingo) įmonėms;
Bendrovė taip pat gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:
 • kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ir nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;
 • atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei įstatymų vykdymo reikalavimus;
 • dėl verslo pardavimo, perdavimo, jungimo, bankroto, restruktūrizavimo ar kitokio reorganizavimo;
 • siekiant apginti mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;
 • siekiant apsaugoti kitų asmenų teisę į privatumą.

6. SLAPUKAI

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.
Daugelis naršyklių išsaugo slapukus, nebent Jūs nepriimsite jų arba pakeisite savo naršyklės nustatymus.
Mūsų Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:
 • Būtinieji slapukai - šie slapukai reikalingi normaliam mūsų Svetainės veikimui. Jie apima, pavyzdžiui, slapukus, kurie leidžia saugoti informaciją, kurią užpildėte per naršymo sesiją bei leidžia prisijungti prie saugių mūsų Svetainės sričių. Be šių slapukų Svetainės veikimas būtų neįmanomas arba dalis esančių funkcijų gali nebeveikti.
Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

7. SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.
Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Bendrovės informacinėse sistemose. Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Bendrovės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Jeigu norite ištrinti savo paskyrą ir nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Bendrovei prašymą, žemiau nurodytais kontaktais, tačiau įspėjame, jog tokiu atveju paslaugų teikimas Jums gali būti nutrauktas. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.
Bendrovė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų

10. JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas, turite teisę:
 • kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Bendrovė juos tvarko. Kreiptis galite pateikdami prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis asmeniškai, siųsdami paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;
 • kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.
Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į už asmens duomenų apsaugą Bendrovėje atsakingą asmenį, elektroniniu paštu [email protected] Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau skatiname susisiekti su Bendrove, kadangi visuomet siekiame visus klausimus išspręsti kartu su lankytoju.
Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 2) jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Jus identifikuojančius Bendrovėje duomenis; 4) jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).
Bendrovė gavusi Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežasti

11. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJIMAS

Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Bendrovei atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje https://mecelicaite.lt. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

12. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu:
[email protected]
Vilnius
860204914